บุคลากร

ทำเนียบผู้บริหารและครู โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล)

– คณะผู้บริหาร

– สายชั้นอนุบาล 1

– สายชั้นอนุบาล 2

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

– สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

– สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

– พี่เลี้ยง

– พนักงานธุรการและการเงิน

– พนักงานสถานที่


Hit Counter by technology News