ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) ตั้งอยู่ที่  2000/22  ถนนประชาสงเคราะห์ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 เดิมชื่อ  โรงเรียนกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) เปิดสอนปี พ.ศ. 2474 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2  ใช้ศาลาวัดกุนนทีฯ เป็นอาคารเรียน  ขึ้นอยู่กับอำเภอบางซื่อ พ.ศ. 2481 อำเภอบางซื่อยุบรวมกับอำเภอดุสิต แต่โรงเรียนย้ายไปขึ้นกับอำเภอบางกะปิ เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 พ.ศ. 2494 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

          ต่อมาใน  พ.ศ.  2501 กรมประชาสงเคราะห์จัดสรรที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน  สร้างโรงเรียน  จึงนำนักเรียนระดับประถมศึกษามาจากโรงเรียนกุนนทีรุทธารามมาเรียน ตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล)”    สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2501  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7  พ.ศ.  2508   รับโอนจากกระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดเทศบาลกรุงเทพมหานคร  ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 1  เมษายน 2508 และในปี  พ.ศ. 2515  โอนมาสังกัด กรุงเทพมหานคร  ตามคำสั่งคณะปฏิวัติวันที่ 13  ธันวาคม 2515  และได้ที่ดินเพื่อสร้างอาคารเพิ่มเติมอีก  3  ไร่  42  ตารางวา  ซึ่งโรงเรียนได้ขยายอาคารเรียนเพิ่มตามอัตราการเพิ่มของนักเรียนภาคบังคับ  อีก  6  อาคาร  อยู่เขตห้วยขวาง  ในวันที่ 14  มกราคม  2537  เขตดินแดง แยกออกมาจากเขตห้วยขวาง โรงเรียนจึงย้ายมาสังกัดสำนักงานเขตดินแดง จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งแต่ปีการศึกษา 2540  เป็นต้นมา โรงเรียนสามเสนนอก จึงมีอาคารเรียนถึง 9 หลัง โดยเฉพาะอาคาร 8 มีลิฟต์ มีทางลาดเชื่อมต่อระหว่างอาคาร และมีสถานที่ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับเด็กพิการทางร่างกาย มีสระว่ายน้ำของโรงเรียน สวนหย่อม สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและจัดทำโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(SSN.TV)เพื่อการรับรู้ข่าว- สารที่ทันต่อเหตุการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในความปลอดภัยของนักเรียน

         ปัจจุบันโรงเรียนสามเสนนอก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด  3,148 คน ผู้บริหาร ๕ คน ครูประจำการ 141 คน พี่เลี้ยงลูกจ้างประจำ 5 คน พี่เลี้ยงลูกจ้างชั่วคราว 14 คน   พนักงานสถานที่ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานทั่วไปลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานสถานที่ลูกจ้างชั่วคราว  3  คน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 1 คน  มีอาคารเรียนอาคารประจำการและสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน

 


Hit Counter by technology News