การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการเรียนการสอน

32313832_1824935997623355_6511453815563091968_n

(15 พ.ค.61) คณะครูโรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) เข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งนายพีรพัทธ์ นันนารารัตน์ จากฝ่ายวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ”การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อการเรียนการสอน” ณ ห้องประชุมครองราชย์ 60 ปี


Hit Counter by technology News