สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 (9 พ.ย.60)

kid

(9 พ.ย.60) วันนี้โรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) ได้เป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2560 ซึ่งได้ดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


Hit Counter by technology News